آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان پاستور مجهز به بخش هاي بيوشيمي ، ميكروبشناسي ، هورمون ، پاتولوژي ، فروزن ، ادرار ، انگل شناسي بانك خون و ... مي باشد و داراي دستگاه هاي پيشرفته از جمله بيوشيمي هيتاچي ، هماتولوژي sis mex kx21 به هورمون شناسي و يداس سديم پتاسيم ise و ... مي باشد.