بخش آندوسكوپي

بخش آندوسكوپي و كلونوسكوپي

مجهز به دستگاههاي آندوسكوپي المپوس و دستگاه بيهوشي مي باشد و امكان انجام پروسيمرهاي آندوسكوپي ، كلونوسكوپي ، ERCP ، peg گذاري ، بالن آشالازي در اين بخش ميسر مي باشد. اين بخش داراي فضاي طراحي مي باشد.