بخش بعد از زايمان

بخش بعد از زايمان

اين بخش محل مراقبت بيماران باردار نيازمند به بستري و مادران بعد از زايمان طبيعي و سزارين و كورتاژ تخليه مي باشد و داراي 10 اتاق و 16 تخت در دو لاين مي باشد ، كه شامل يك اتاق ايزوله ، يك اتاق تحت نظر براي بيماران نيازمند پايش و مراقبت مداوم و 7 اتاق خصوصي جهت رفاه حال بيماران و مجهز به ساكشن ، اكسيژن مركزي مي باشد.
تجهيزات اين بخش شامل :
دستگاه دي. سي. شوك ، ترالي اورژانس , دستگاه ECE , ساكشن پرتابل , پالس اكسي متر