بخش تصويربرداري

تصويربرداري

اين بخش مجهز به دستگاه هاي راديولوژي ثابت و پرتابل پارس پاد، دستگاه سونوگرافي x ويژن و دستگاه ظهور و ثبوت ديجيتال اكفا مي باشد و داراي طراحي مناسب و اتاق هاي سونوگرافي NST، سالن انتظار و اتاق عكس برداري و ... مي باشد