بخش قلب

بخش قلب

بخش قلب در طبقه دوم ، بخش مراقبت از بیماران قلبی ، و بیماران منتقل شده از CCU میباشد . که بیماران محترم دوران درمان خویش را تا پایداری کامل شرایط قلبی و جسمی خود در آنجا سپری می کنند .
این بخش دارای 5 اتاق و ده تخت می باشد. (یک اتاق خصوصی ، یک اتاق ایزوله ، دو اتاق دو تخته و یک اتاق چهار تخته)
تجهيزات اين بخش شامل :
الكتروكادريوگراف ، ساكشن پرتابل ، اكسيژن پرتابل ، الكتروشوك ، پالس اكسي‌متري پرتابل ، دستگاه ميكردراپ