بخش نوزادان

بخش نوزادان

بخش نوزادان داراي 4 دستگاه فتوتراپي ، 2 دستگاه انكوباتور ثابت و 2 دستگاه انكوپاتوربه پرتابل ، اتاق ايزوله ، اتاق بستري نوزادان نارس كه امكان حضور مادر بر بالين نوزاد وجود داشته و اتاق ختنه و ويزيت پزشك مي باشد. در اين بيمارستان نوزادان سالم بر بالين مادر مراقبت و پايش مي شوند.