دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

براي ارتباط با داخلي هر بخش ابتدا شماره 17-33378011-028 را شماره گيري كرده سپس داخلي مورد نظر را وارد كنيد .