رسالت

ما مصمميم:

با استعانت از الطاف الهي و همكاري پزشكان و پرسنل بيمارستان و تعامل سازنده با كليه ذينفعان به ارائه خدمات تشخيصي ، درماني و مراقبتي با كيفيت و دقت مطلوب در كليه سطوح تخصصي و فوق تخصصي با تكيه برايمني بيمار و استمرار ارتقاء كيفيت خدمات جهت مراجعين پرداخته تا درحفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آينده موثر و سازنده باشيم.