هيئت مديره

هيئت مديره

دكتر مسعود عبادي

مديرعامل

دكتر علي اصغر عابدي

رئيس هيئت مديره

دكتر عليرضا محمدزاده

عضو هئيت مديره

دكتر ناهيد انوري آذر

عضو هيئت مديره

دكتر رامين استوار

بازرس

دكتر اصغر جباري

نائب رئيس