1- اطمينان يابيد كه هميشه مهره ها در راستاي مناسبي قرار دارند. 2- از درست بستن كرست كمري اطمينان حاصل كنيد. 3- در فعاليت هاي روزانه از خميدگي زياد يا پيچ خورده مهره ها ممانعت به عمل آوريد. (مثلاً لوازم مورد نياز خود را در دسترس قرار دهيد.) 4- جهت كاهش كشيدگي اعصاب و عضلات […]