ديابت يك اختلال متابوليك  (راهي كه بدن ما غذاهاي هضم شده را براي توليد انرژي و رشد استفاده مي‌كند.)  است . زمانيكه غذا مي‌خوريم ، لوزالمعده به طور خودكار ميزان مناسب انسولين توليد مي‌نمايد كه قند را از خون به سلولها حركت مي‌دهد. در افراد ديابتي ، يا لوزالمعده انسولين كافي نمي‌سازد يا اصلاً انسولين […]