آندوسكوپي چيست ؟ آندوسكوپي به مشاهده كردن قسمتي از داخل بدن بيمار اشاره دارد. ليستي از تمام داروهايي كه استفاده مي كنيد را در اختيار پزشك معالج قرار دهيد. 10-8 ساعت قبل از آندوسكوپي نبايد چيزي بخوريد يا بياشاميد . انجام اندوسكوپي 10 تا 20 دقيقه طول مي كشد . بعد از آندوسکوپی مدتی طول […]