صفرا مايعي است كه در كبد ساخته مي شود و در كيسه صفرا ذخيره و تغليظ مي گردد . صفرا از طريق مجاري صفراوي به روده كوچك مي ريزد و به هضم چربي ها كمك مي كند . تغيير تركيب مواد شيميايي صفرا باعث تشكيل سنگ صفرا مي شود ، علائم آن از بي علامتي […]