لوزه ها بخشي از سيستم لنفاوي ( سيستم دفاعي ) بدن هستند كه در پشت حلق قرار دارند ، گاهي دچار عفونت و التهاب مي شوند .   علائم ورم لوزه تنفس با دهان باز در شب  خرخركردن هنگام خواب عفونت هاي مكرر گوش   كاهش شنوايي بلع دردناك در عفونت هاي حاد   مواردي كه […]