پيلونفريت چيست ؟ پيلونفريت يك عفونت باكتريايي است كه به علت عملكرد مهم كليه ها ميتواند وخيم باشد. همچنين عفونت ميتواند وارد خون شود. مشكل ديگر اين است كه ميتواند سبب درد زودرس براي زنان حامله شود.   چه رخ ميدهد؟ اغلب عفونت هاي كليوي به علت عفونت هاي سيستم ادراري تحتاني، معمولا عفونت هاي […]