راهنماي پذيرش

راهنماي پذيرش

بستری بیماران به دو صورت انجام میشود:

ارجاع از اورژانس بیمارستان: بیمار در اورژانس ویزیت می شود و براساس دستور پزشک آنکال بستری مي شود
ارجاع از مطب : بیمار با دستور بستری پزشک به واحد پذیرش مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهد.

مدارك لازم جهت بستري:

1- كپي دفترچه بيمه بيمار صفحه اول (در بردارنده تاريخ اعتبار) 2 برگ
2- كپي دستور بستري پزشك معالج 2 برگ
3- كپي از معرفي‌نامه بيمه تكميلي 1 برگ
4- جهت دريافت معرفي‌نامه از بيمه تكميلي با در دست داشتن كپي از دستور بستري و صفحه اول دفترچه بيمار به بيمه تكميلي خود مراجعه نماييد ْ لازم به ذكر است معرفي نامه بعضي از بيمه هاي تكميلي توسط بيمارستان صادر مي گردد كه همراه داشتن مداركي مانند كارت ملي بيمار و بيمه شده اصلي ، شناسنامه بيمار و بيمه شده اصلي ، دفترچه بيمه بيمه شده اصلي و بيمار و همراه داشتن شماره دفتر كل (براي بازنشسته هاي كشوري ) الزامي مي باشد
5- كپي كارت ملي بيمار 1 برگ
6- كپي شناسنامه از صفحه اول و دوم براي دختران مجرد بالاي 15 سال 1 برگ
7- كپي كارت دانشجويي براي پسران بالاي 19 سال 1 برگ
8- كپي گواهي فوت همسر بيماران خانم 1 برگ
9- كپي طلاق‌نامه براي بيماران مطلقهخانم 1 برگ
10- كپي دفترچه مادر بيمار و كارت ملي پدر بيمار براي بيماران زير 2 سال1 برگ (همراه داشتن اصل دفترچه مادر بيمار نيز الزامي است)
11- دفترچه بيماران كه 2 سال تمام و بالاتر دارند بايد حتماً عكس‌دار باشد.
12- جهت عمل‌هاي مربوط به بيماري‌هاي زنان، حضور همسر بيمار الزامي مي‌باشد.